Hållbar utveckling


I ett hållbart samhälle får alla människor sina grundläggande behov tillgodosedda (social hållbarhet), utan att jordens naturresurser utarmas (ekonomisk hållbarhet) eller ekosystemtjänsterna förstörs (ekologisk hållbarhet). En hållbar utveckling leder samhället i riktning mot ökad hållbarhet.
Typiska lärmål för kurser inom hållbar utveckling är t.ex.:

  • teknikens roll
  • naturresurser och ekosystemtjänster
  • människans miljöpåverkan och naturens gränser
  • miljödriven innovation; samhällets system
  • resursfördelning
  • lokala, regionala och globala förhållningssätt
  • styrsystem och åtgärdsstrategier
  • livsstil, attityd och mänskliga behov
  • modeller ochverktyg; ämnestillämpning.

Definition Hållbar utveckling
Kurs, eller moment i kurs, som behandlar olika former av teknik för hållbar utveckling inom social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet