Teoretisk fysik


Den här profilen passar för dig som är intresserad av teoretisk fysik. I profilen behandlar vi de olika typer av grundläggande krafter som finns i naturen. Dessa behandlas i kurser om allmän relativitetsteori, elektromagnetism och kvantfältteori.

I naturen finns fenomen som inte kan beskrivas av den klassiska fysiken, t.ex. i klassisk mekanik så kan man bestämma både en partikels läge och hastighet med godtycklig noggrannhet men detta gäller inte på atomär nivå. Detta studeras i kurser i kvantmekanik, men även i kvantfältteorin där vi lär oss att partiklar till och med kan skapas och förintas. Inom den behandlas t.ex. också hur Higgsbosonen ger massa till de partiklar som styr radioaktivt sönderfall (via den s.k. svaga kraften).

I allmän relativitetsteorin studerar vi bl.a. gravitationsvågor, vilka är vågor som fortplantas som krusningar i rum och tid. Avancerade metoder för att studera dessa ytterst små krusningar har utvecklats, och är nu så förfinade att vi till och med kan bestämma deras ursprung, t.ex. två kolliderande svarta hål.

I profilen behandlas också astrofysikaliska fenomen, exempelvis fysiken hos stjärnor och deras livscykel. Vidare ingår kosmologi, d.v.s. läran om universums storskaliga struktur och utveckling. Eftersom mycket av materian i det observerbara universumet är joniserat, så ingår i profilen även s.k. plasmafysik, d.v.s. läran om hur joniserade gaser växelverkar med elektromagnetiska fält.
Teoretisk fysik

Kärnkurser

  I blockschemat visas profilens Kärnkurser, dvs de kurser som utgör profilens grundstomme. I listan finns dessutom kurser som ger ytterligare fördjupning och breddning inom profilens områden. Kärnkurserna är markerade i listan.

  Kärnkurserna är inte obligatoriska men det rekommenderas starkt att ha med dessa som grund i ditt blockschema. Utöver kärnkurserna väljer du kurser från listan som är intressanta för dig och ger det blockschema som passar dig bäst. Det går även bra att välja kurser från en annan profil.

  Var noga med att ditt blockschema uppfyller alla kategorier i din examen, dvs att du har valt tillräckligt med profilkurser, allmänna ingenjörskurser, projektkurser och hållbarhetskurser.

  Valbara kurser inom profilen

  Projekt och Teknik för hållbar utveckling

  • Utvecklingsarbete i samverkan med näringslivet (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Forsknings- och utvecklingsprojekt inom teknisk fysik (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling för ingenjörer (Lp1,2,3,4, Sommar)
  • Hållbar utveckling och strålningsmiljö (Lp1)