Medicinsk teknik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen ger en introduktion till aktuella tekniska tillämpningar för diagnostik och terapi inom sjukvården och grundläggande kunskaper om kvalitetssäkring, medicintekniskt säkerhetstänkande och vilka speciella säkerhetskrav som gäller vid användning av medicinteknisk apparatur. Vidare behandlas analys och tolkning av fysiologiska signaler, till exempel elektriska signaler från hjärta, hjärna och muskulatur eller trycksignaler från respirationssystemet. Kursen ger en förståelse av medicinsk teknik så som pacemakerterapi, biosensorer, implantat, laser, magnetkameran, ultraljud och dialys. Vidare behandlas hur medicinsk information samlas in och organiseras. Kursen ger också grundläggande kunskap i medicinskteknisk utrustning för diagnostik och behandling som nyttjar joniserande strålning t.ex. röntgen, strålbehandlingsutrustning och nukleärmedicinska tekniker. Vidare ingår strålskydd, grundläggande atom- och kärnfysik och radioaktivt sönderfall. I kursen ingår obligatoriska laborationer, demonstrationer och studiebesök.
Info
Radiofysik och medicinsk teknik
Poäng 10,0
Nivå Grundläggande
Kod 3RA037

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 10,0

Spår