Numeriska metoder för partiella differentialekvationer


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Många fysikaliska fenomen såsom vätskeflöden, kvantmekanik, elastiska material, värmeledning och elektromagnetism modelleras med partiella differentialekvationer (PDE). I denna kurs ger vi en översikt av numeriska metoder för att lösa PDE innefattande:

PDE-formuleringar och omformulering som randintegralekvation
formulering i frekvensdomän och tidsdomän
diskretisering genom lokala och globala basfunktioner

Vi introducerar även grundläggande numerisk analys och implementering av de i industrin vanligt förekommande metoderna:

finita differensmetoder (FDM)
finita elementmetoden (FEM)

Tillämpning av teorin och de numeriska metoderna görs i obligatoriska datorlaborationer.

Tidigare hade kursen kurskoden 5MA038.