Multivariat dataanalys


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Vid de flesta försökssituationer mäts flera samvarierande variabler. Att studera variablerna en i taget ger oftast inte en fullständig bild av försöksresultatet. Av den anledningen har de senaste åren multivariata metoder, där variablerna studeras simultant blivit allt populärare. I den här kursen behandlas såväl den bakomliggande teori som krävs för att förstå multivariata analysmetoder, som tillämpningar vid dataanalys. Några av de metoder/modeller som behandlas i kursen är principalkomponentanalys, faktoranalys, diskriminantanalys, multivariat variansanalys (MANOVA), PLS, klusteranalys samt multivariat analys av upprepade mätningar. I kursen ingår datorlaborationer där multivariat dataanalys utförs med statistisk programvara.

Kursen hade tidigare kurskoden 5MS040.