Tidsserieanalys och spatial statistik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


I kursen behandlas grundläggande teori för stationära processer, speciellt ARMA-processer. Vidare ingår teori för anpassning av ARMA-modeller utgående från uppmätta data, skattning av spektrum, prediktion med ARMA-modeller och icke-stationära modeller såsom ARIMA-modellen. Adaptiv filtrering, Kalman-filter, praktisk digital filterkonstruktion och multivariata tidsserier behandlas också. Kursen tar även upp metoder och tekniker för att statistiskt analysera rumsliga (spatiala) data, såsom metoder för att mäta rumsligt beroende och tekniker för rumslig interpolering med tyngdpunkt på kriging. Obligatoriska datorlaborationer ingår.

Denna kurs hade tidigare kurskoden 5MS051.OBS: förkunskapskraven för den här kursen kan uppfyllas av motsvarande kurser på Teknisk Fysik, läs mer här.
Info