Endimensionell analys 1


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen behandlar matematisk teori och numeriska metoder för funktioner av en variabel. I kursen introduceras de grundläggande begreppen gränsvärde, kontinuitet och derivata. Geometriska tolkningar av begreppen samt regler för att beräkna derivata och gränsvärde av produkter, kvoter och sammansättningar ges. Kursen tar även upp medelvärdessatsen, inversa funktioner, den naturliga logaritmen och exponentialfunktionen. Eulers metod för första ordningens differentialekvationer gås igenom. Kursen behandlar även maximum- och minimumproblem och metoder för att skissa grafer. Numeriska metoder för att approximera nollställen och approximation av funktionsvärden med hjälp av Taylorpolynom är andra centrala delar i kursen. Representation av funktioner i dator, numerisk beräkning av gränsvärde och derivata med hjälp av dator, samt implementation av numeriska algoritmer ingår också i kursen.