Tekniska tillämpningar i klassisk och modern fysik


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens syfte är att ge studenten en inblick i hur tillämpningar av klassisk och modern fysik används för att lösa tekniska problem i samhället. Kursen inleds med en översiktsföreläsning som kopplar samman områdena klassisk mekanik, modern fysik, elektromagnetism och vågrörelselära. Kopplingarna beskrivs med en översiktlig genomgång av några utvalda ingenjörstillämpningar som kommer diskuteras i detalj under kursens gång. För varje ingenjörstillämpning som avhandlas under kursen får studenterna i uppgift att studera och undersöka utvalda referenser inom området. Kursen avslutas med en föreläsning där alla ingenjörstillämpningar summeras och kopplas mot kurser som finns tillgängliga inom respektive område.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 4,5
Nivå Grundläggande
Kod 5FY222

Kategorier
Allmänna ingenjörskurser 4,5

Spår