Vågfysik och optik B


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursens mål är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om fundamentala egenskaper hos ljus. Kursen behandlar allmän vågutbredning, vågekvationen, Huygens och Fermats principer vid ljusutbredning, bakgrunden till Snells brytningslag, reflektion och transmissionsegenskaper vid ytor, dispersion, fas- och grupphastighet, interferens i tunna skikt, koherens, polarisation, ljusutbredning i fasta material samt Fraunhofer- och Fresneldiffraktion. Vågekvationen för elektromagnetiska vågor härleds utifrån Mawells ekvationer. Grunderna för laserverkan behandlas.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 6,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY091

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 6,0

Spår