Klassisk mekanik A


Aktuellt kursbeskrivning finns i kursplanen.


Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om begrepp och samband inom den klassiska och relativistiska mekaniken, att belysa problem med teknisk anknytning genom problemlösning både med traditionella och numeriska metoder, att ge vana vid laborationsarbete med skriftlig och muntlig redovisning samt att ge en god bas för fortsatta studier inom fysiken och dess tillämpningar. Kursen omfattar rörelselagarna i cartesiska, polära och naturliga koordinater. Vidare ingår lagarna för konservering av energi, rörelsemängd och rörelsemängdsmoment, partikelsystems och stela kroppens dynamik, harmonisk svängningsrörelse, samt en orientering om relativ rörelse. Relativitetsteorin introduceras varvid Lorentztransformationen och dess konsekvenser samt det relativistiska energibegreppet behandlas.
Info
Institutionen för fysik
Poäng 9,0
Nivå Grundläggande
Kod 5FY041

Kategorier
Fysikalisk teori med tillämpningar 9,0

Spår